Your browser does not support JavaScript!
成員與職掌

 

職稱:教授兼系主任

姓名:盧莉茹

luliru@faculty.nsysu.edu.tw

(07)5252000 ext.3148

 

職稱:英語文課程召集人

姓名:黃舒屏

sphuang@mail.nsysu.edu.tw

(07)5252000 ext. 3170

 

職稱:英語文課程高級級長

姓名:熊婷惠

hsiung_th@mail.nsysu.edu.tw

(07)525-2000 ext.3141

 

 

 

職稱:英語文課程中級級長

姓名:賴怡芃

yipeng@mail.nsysu.edu.tw

(07)5252000 ext.3166

 

 

職稱:英語文課程中高級級長

姓名:楊郁芬

dyang@faculty.nsysu.edu.tw

(07)5252000 ext.3156

 

 

職稱:英語文課程初級級長

姓名:柯昭蓉

kocj@mail.nsysu.edu.tw

(07)5252000 ext.3162

 

 

職稱:外文系專任助理教授

姓名:施智閔

cmshih@mail.nsysu.edu.tw

(07)5252000 ext.3138

 

 

職稱:英語文教學中心專案助理

姓名:林凱婷

ktlin@mail.nsysu.edu.tw

(07)5252000 ext.3157

 

 

職稱:英語文教學中心計畫助理

姓名:阮偉華

dannyjuan@mail.nsysu.edu.tw

(07)5252000 ext.3211